Menu

ibox chấp nhận các loại thẻ nào?

Trợ giúpNhận thanh toán

Hệ thống ibox chấp nhận thanh toán đối với hầu hết các loại thẻ nhựa hiện đang được sử dụng tại Việt Nam: Visa, MasterCard và các loại thẻ nội địa do ngân hàng Việt Nam phát hành.

Bạn không tìm thấy câu trả lời?

Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi phản hồi theo mẫu dưới đây hoặc gọi điện: +84 9318 67015.