Menu

Tôi có cần kết nối internet để chấp nhận thanh toán không?

Trợ giúpNhận thanh toán

Có, để có thể chấp nhận thanh toán, bạn cần phải được xác thực trong hệ thống ibox, do đó bạn cần có kết nối mạng. Bạn có thể sử dụng bất cứ loại kết nối mạng nào trong số GPRS, 3G, LTE hay WiFi.

Bạn không tìm thấy câu trả lời?

Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi phản hồi theo mẫu dưới đây hoặc gọi điện: +84 9318 67015.