Menu

Cách ibox được bảo vệ để tránh gian lận như thế nào?

Trợ giúpBảo mật

Để ngăn chặn hiện tượng gian lận, ibox sử dụng một số hệ thống bảo mật làm việc với cả phía khách hàng và cả hệ thống. Về  phía hệ thống, mỗi giao dịch thanh toán đều được ghi vết địa điểm và thời điểm thông qua công nghệ GPS, và được ghi nhận vào hệ thống kiểm soát thanh toán.

Về phía khách hàng, hệ thống bảo vệ được xây dựng cùng với các quy trình xử lý thẻ: chữ ký của khách hàng phải trùng với mẫu chữ ký trên mặt sau của thẻ, và thẻ phải chưa hết hạn, cũng như không có dấu hiệu hư hại.

Bạn không tìm thấy câu trả lời?

Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi phản hồi theo mẫu dưới đây hoặc gọi điện: +84 9318 67015.