Menu

Quy định chấp nhận thẻ

Trợ giúpBảo mật

Nếu có nghi ngờ khách hàng có thể không phải là chủ thẻ, bạn cần kiểm tra như sau:

  1. Nhận thẻ và CMND (hộ chiếu) khách hàng
  2. Thẻ chỉ có thể sử dụng bởi chủ thẻ hợp pháp, tên của chủ thẻ được in ở mặt trước của thẻ (ngoại trừ các loại thẻ không dùng cho cá nhân, thẻ Visa Instant và thẻ Mastercard Eletronic) và mẫu chữ kí ở mặt sau của thẻ, trên dải chữ kí đặc biệt. Nếu thẻ không được ký, hãy yêu cầu khách hàng ký tên vào đó. Nếu khách hàng từ chối ký, bạn phải từ chối cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
  3. Nếu kiểm tra đúng, thì thực hiện giao dịch cho khách hàng.

Bạn không tìm thấy câu trả lời?

Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi phản hồi theo mẫu dưới đây hoặc gọi điện: +84 9318 67015.