Menu

ibox sử dụng lưu lượng mạng như thế nào?

Trợ giúpNhận thanh toán

Trung bình, nếu chấp nhận 100 giao dịch thanh toán/tháng, điện thoại của bạn cần dùng tới lưu lượng không quá 2Mb/tháng.

Bạn không tìm thấy câu trả lời?

Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi phản hồi theo mẫu dưới đây hoặc gọi điện: +84 9318 67015.